انجام پایان نامه پرستاری ارشد و دکتری

انجام پایان نامه پرستاری ارشد و دکتری

این فصل از پایان نامه در رابطه با روش پژوهش ، ملاحظات اخلاقی و محدودیت های پژوهش تدوین شده است. روش پژوهش شامل نوع پژوهش ، جامعه پژوهش ، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری ، مشخصات واحد های مورد پژوهش ، محیط پژوهش ، روش تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری داده ها، روش جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

نوع پژوهش :

انجام پایان نامه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد که در آن تاثیر تحریک حسی شنوایی سازمان یافته بر تغییرات سطح هوشیاری و وضعیت همودینامیک در بیماران کمایی مورد بررسی قرار گرفت.

جامعه پژوهش :   

جامعه مورد پژوهش این مطالعه، بیماران کمایی ناشی از ترومای سر  بستری در بخشهای مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت در سال 93 می باشند.

مطالب پیشنهادی :
انجام پایان نامه پرستاری ارشد و دکترا | پایان نامه پرستاری | انجام رساله پرستاری

روش نمونه گیری :

در انجام پایان نامه حاضر نمونه گیری بصورت در دسترس انجام گرفت. بدین منظور هر بیمار کمایی با سطح هوشیاری کمتر و مساوی هشت (با ترومای سر) در صورت داشتن شرایط ورود به مطالعه که در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت پذیرش شد، پس از کسب رضایت نامه از بستگان درجه اول (ولی قهری) به عنوان نمونه وارد مطالعه شد. علاوه بر انجام همسان سازی گروهی با توجه به معیار های ورود مطالعه ، قرارگیری نمونه ها بصورت تصادفی بلوکه  در دو گروه کنترل و مداخله  بود؛ بدین منظور ابتدا 15 بلوک 4 نفره برای دو گروه مداخله و شاهد طراحی و چیدمان داخل بلوک ها انجام و بلوک ها شماره گذاری و سپس با توجه به جدول اعداد تصادفی ، شماره بلوکها انتخاب شد و با شیر و خط کردن، اولین نمونه در گروه مداخله قرار گرفت و در ادامه نمونه ها بر اساس چیدمان بلوک ، در گروه مداخله یا شاهد قرار گرفته و وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به روش ذکر شده 3 ماه (از 24 تیرماه تا 28 مهر ) به طول انجامید. قابل ذکر است چنانچه بیماران قبل از اتمام 3 روز مداخله در دو گروه کنترل و مداخله ، فوت یا به مرکز دیگری منتقل می شدند از مطالعه خارج شده و جزء نمونه مطالعه نبودند اما اگر هوشیار می شدند و به بخش انتقال می یافتند، جزء واحد های مورد پژوهش بودند. در مجموع 83 بیمار شرایط ورود به مطالعه را داشتند. که ازین تعداد ولی قهری 7 بیمار پس از توضیح در مورد مطالعه و نحوه انجام مداخله ، جهت شرکت در مداخله رضایت ندادند ؛ همچنین شرایط همودینامیک 9 بیمار  پس از شناسایی در 24 ساعت اول بستری ، پایدار نشد و از مطالعه خارج شدند. از طرفی 7  بیمار در مجموع در حین انجام مداخله دو گروه از مطالعه خارج شدند بطوریکه 2 بیمار در گروه مداخله به مرکز بیمارستانی دیگر منتقل و از مطالعه خارج شدند ؛ 2 بیمار در گروه مداخله (یکی در روز اول مداخله و یک بیمار قبل از شروع تحریک شنوایی در روز سوم ) و 3 بیمار نیز در گروه کنترل (2 بیمار در روز دوم مطالعه و یک بیمار در شیفت شب روز اول مطالعه) فوت نمودند و از مطالعه خارج شدند که مجدد با نمونه های دیگر جایگزین شدند.

مطالب پیشنهادی :
انجام پایان نامه پرستاری و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری

انجام رساله دکتری و انجام رساله دکترا با موسسه تز پی اچ دی

انجام پایان نامه دکتری و انجام پایان نامه دکترا با موسسه پایان نامه دکتری

با همکاری تز پی اج دی سامانه برتر مشاوره رساله دکتری

تلفن تماس : 09184885900 و 09354536070

 

 

یک نظر بگذارید

Related Posts